Ilość produktów w koszyku: 0
Wartość zakupów: 0.00 pln 
Koszt dostawy: od 0 pln do 23 pln

Ostatnio dodany produkt:

Koszyk jest pusty

złóż zamówienie

Przejdź do koszyka »

Twój koszyk

Płatność przelewem:

12 zł Paczkomaty

12 zł Poczta Polska

18 zł Kurier DPD

Płatność za pobraniem:

20 zł Poczta Polska

23 zł Kurier DPD

Zamówienia HURT

18 zł Kurier DPD

 

* dotyczy zamówień detalicznych
opłaconych przelewem

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Tel.: 789 37 64 54

E-mail: sklep@e-paski.pl

gg: sprzedaż - detal - hurt

 

 

Dołącz do nas na Facebook

 

Przetwarzanie Danych Osobowych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane Osobowe podlegające przetwarzaniu Zawarcie i wykonanie przez Sprzedającego umowy za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.e-paski.pl, wymagać będzie podania przez Klienta następujących danych osobowych: adres e-mail, hasło, numer telefonu oraz dane, obejmujące imię, nazwisko i adres. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient w trakcie składania zamówienia nie poda ww. danych osobowych, Sprzedający nie będzie mógł zawrzeć z nim umowy.
Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych udostępnionych w związku ze złożeniem oraz realizacją zamówienia w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem www.e-paski.pl.pl, jest Agata Głowacka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, ul. Pl. Zwycięstwa, nr 2, lok. bud D, 90-312 Łódź, adres e – mail: sklep@e-paski.pl. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub przy wykorzystaniu ww. adresu e – mail.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sprzedający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Klient może kontaktować się mailowo, na adres e-mail:sklep@e-paski.pl.pl, lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych GŁOWACKI-VET Agata Głowacka, ul. Pl. Zwycięstwa, nr 2, lok. bud D, 90-312 Łódź.
Cele przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
 • zapewnienia przez Sprzedającego możliwości zawarcia i realizacji umów sprzedaży, świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz do zapewnienia pełnego korzystania z serwisu internetowego Sprzedającego, w tym dokonywania transakcji i płatności związanych z zawieranymi umowami sprzedaży, zakładania i zarządzania kontem Klienta, zapewnienia jego obsługi, realizacji transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z Klientami serwisu internetowego Sprzedającego;
 • obsługi składanych reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, kierowanych do Sprzedającego (np. poprzez e–mail);
 • kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dla celów podatkowych i rachunkowych.
Dane osobowe udostępnione przez Klienta przetwarzane są na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, a także do podjęcia na żądanie Klienta działań, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO – w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedającym, związanych m.in. z udzielaniem odpowiedzi na składane przez Klientów reklamacje, w terminach przewidzianych przepisami prawa, a także w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych wynikających z dokonywanych z udziałem Klienta transakcji;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, tj. w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
 • monitorowania aktywności Klienta oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością Klienta w serwisie internetowym pod kątem funkcjonalności Sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu na podstawie aktywności Klienta;
 • prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedającego;
 • kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail lub telefon – w wypadku uzyskania odrębnej zgody Klienta na marketing bezpośredni;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych drogą elektroniczną;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych.
Okres przechowywania Danych Osobowych Czas przechowywania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego zależy od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sprzedającego – dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie - przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń Sprzedającego wobec Klienta lub Klienta wobec Sprzedającego, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od daty wykonania umowy;
 • gdy przetwarzane danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez Sprzedającego obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunków, statystycznych i archiwizacyjnych – do momentu wypełnienia przez Sprzedającego tych obowiązków;
 • gdy przetwarzane danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego – dane przetwarzane są do momentu gdy ustanie celu ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, licząc od daty wykonania umowy, przy czym: w wypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług – dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu; w wypadku realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego – dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Uprawnienia związane z udostępnianiem Danych Osobowych Klient w związku z udostępnieniem Sprzedającemu jego danych osobowych, posiada uprawnienia do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - w wypadku danych, których przetwarzanie wymagało uzyskania od Klienta odrębnej zgody (np. dla celów marketingu bezpośredniego). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient. W przypadku uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu – dane nie będą dalej przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego (za zgodą Klienta), w tym są profilowane dla tego celu. W wypadku wniesienia sprzeciwu - dane nie będą dalej przetwarzane;
 • żądania sprostowania danych osobowych, w tym również żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych: gdy nie będą one niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane przez Sprzedającego, Klient cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych lub zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe Klient może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy dane osobowe nie są potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sprzedającego są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • W celu skorzystania z praw przysługujących Klientowi, o których mowa w niniejszym punkcie należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 • Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

created by Smart Net Solutions