Ilość produktów w koszyku: 0
Wartość zakupów: 0.00 pln 
Koszt dostawy: od 0 pln do 23 pln

Ostatnio dodany produkt:

Koszyk jest pusty

złóż zamówienie

Przejdź do koszyka »

Twój koszyk

Płatność przelewem:

12 zł Paczkomaty

12 zł Poczta Polska

18 zł Kurier DPD

Płatność za pobraniem:

20 zł Poczta Polska

23 zł Kurier DPD

Zamówienia HURT

18 zł Kurier DPD

 

* dotyczy zamówień detalicznych
opłaconych przelewem

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Tel.: 789 37 64 54

E-mail: sklep@e-paski.pl

gg: sprzedaż - detal - hurt

 

 

Dołącz do nas na Facebook

 

KONSUMENCI

Warunki Rękojmi dla Konsumentów stosuje się zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121):

 • Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 • Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w najszybszym możliwym terminie.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 • Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy wraz z informacją zawierającą:
 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa towaru,
 • Data zakupu,
 • Opis wady oraz miejsce i data jej stwierdzenia,
 • Żądania reklamacyjne,
 • Datę dostarczenia przesyłki przez kuriera.

 

Reklamacji nie podlegają produkty skórzane ze śladami drobnych zadrapań, przebarwień, zrogowaceniami lica oraz różnorakimi pojedynczymi znakami, gdyż są one dowodem autentyczności skóry, a nie wadą produktu.

 

 

PRZEDSIĘBIORCY

Na podstawie art. 558§1 niniejszy Regulamin wyłącza ustawową Rękojmię w stosunku do Przedsiębiorców. Sprzedający udziela Przedsiębiorcom Rękojmi na następujących warunkach:

 • Sprzedający odpowiada z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru Przedsiębiorcy.
 • Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu Rękojmi, jeżeli przy odbiorze nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarze tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedającego o istnieniu wady w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.
 • Roszczenia dotyczące wad i usterek Przedsiębiorca zgłasza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zauważenia wady/usterki pod rygorem utraty uprawnień z tytułu Rękojmi. Zgłoszenie jest równoznaczne z dostarczeniem wadliwego Towaru do siedziby Sprzedającego wraz z pisemną informacją dotyczącą wad Towaru i okoliczności w jakich wada została stwierdzona, a także imię i nazwisko oraz podpis osoby składającej reklamację. Przedsiębiorca dostarcza wadliwy Towar na własny koszt i ryzyko do siedziby Sprzedającego, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad lub usterek powstałych wskutek okoliczności, które mają miejsce po przejściu prawa własności na Przedsiębiorcę. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad i usterek spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, konserwacją i/lub naprawą. Ponadto, odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje m.in. zwykłego zużycia, mechanicznego uszkodzenia.
 • Termin rozpatrzenia roszczenia Przedsiębiorcy to 14-21 dni. Termin ten uzależniony jest od rodzaju Towaru. W sytuacjach wymagających wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz termin ten może się wydłużyć, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany listownie lub mailem.
 • W sytuacjach gdy roszczenie Przedsiębiorcy okaże się niezasadne Sprzedający, o ile będzie to możliwe, zaproponuje odpłatną naprawę. W przypadku braku zgody Przedsiębiorcy na odpłatną naprawę, Przedsiębiorca zobowiązuje się do odbioru Towaru od Sprzedającego w terminie 30 dni. Po upływie tego terminu Towar będzie przechowywany na rzecz Przedsiębiorcy za odpłatnością.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)) Klient będący konsumentem (tj. osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem w/w terminu.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać produkty niezwłocznie na adres Sklepu. Prosimy o również o przesłanie potwierdzenia zakupu.

Zwrot ceny realizowany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia woli o odstapieniu od umowy, na podane przez konsumenta konto bankowe. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.

Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki poniesione przy zwrocie produktów (zwrotne dostarczenie produktu do Sklepu).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy produkt został wykonany na indywidualne zamówienie (posiada cechy inne lub dodatkowe niż pozostałe prezentowane w Sklepie - np. wytłoczenia, klamry).

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.

 

UWAGA:

Sklep nie przyjmuje przesyłek przesyłanych za pobraniem.

 

created by Smart Net Solutions